Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική απορρήτου – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ι. Γενικοί Όροι χρήσης

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «Α ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΕΕ» (εφεξής, Εταιρεία).

Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ., που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.setwood.gr

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ Εσάς, του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου και της Εταιρείας, με αντικείμενο την από Εσάς χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Με την παρούσα συμφωνία η Εταιρεία παρέχει σε Εσάς μια μη αποκλειστική, προσωπική άδεια χρήσης, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους. Η χρήση από Εσάς του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας όλων των όρων της παρούσας συμφωνίας. Επίσης, με τη χρήση σας του Διαδικτυακού Τόπου δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις σας που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι αληθείς, και εγγυάστε την ακρίβειά τους.

 1. Όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των εκάστοτε δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχεται δε σε Εσάς αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός από αυτή που περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία. Ρητά απαγορεύεται εξίσου η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο/κύριο του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσή του από Εσάς για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
 2. Ρητά αναλαμβάνετε να μην χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός της προσωπικής, ιδιωτικής σας χρήσης.

  Ο Διαδικτυακός Τόπος παρέχεται σε Εσάς «ως έχει» («as is») και η χρήση του, πλήρης ή μερική, από Εσάς γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια ή χρησιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλόλητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστείτε Εσείς ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κλπ.

 3. Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντί σας.
 4. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια, για κάθε διαφορά τυχόν προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

ΙΙ. Φόρμα Επικοινωνίας

1. Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, μιας πρώτης διερευνητικής επαφής αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.setwood.gr / του Διαδικτυακού Τόπου (η «Φόρμα Επικοινωνίας»). Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

2. Η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας Επικοινωνίας δεν συνιστά σύναψη σύμβασης, ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την εταιρία.

3. Το περιεχόμενο της Φόρμας Επικοινωνίας μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την Εταιρεία.

IΙΙ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γενικά.

Για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται η Εταιρεία να ζητήσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία ενδέχεται να τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Σκοπός της επεξεργασίας θα είναι η εμπορική συνεργασία ή παροχή των αιτηθέντων υπηρεσιών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation 2016/679), της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτά της πρόσβασης και αντίρρησης, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ερχόμενοι σε επαφή με την Εταιρία με επιστολή απευθυνόμενη στη διεύθυνση θέση Βαθύ Αυλίδας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email:info@setwood.gr

2. Ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει η Εταιρεία;

Σε περίπτωση που η Εταιρεία σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να σας αναγνωρίσει διαδικτυακά μόνο, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και μόνο σύμφωνα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα στοιχεία αυτά είναι :

Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ, Διεύθυνση.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Η Εταιρεία τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Την εκπλήρωση προτεινόμενων συμβάσεων πώλησης, προμήθειας ή υπηρεσιών για τις ανάγκες του εκάστοτε προσώπου που επικοινωνεί με την εταιρεία δια του https://www.setwood.gr

2. Tην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

4. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα εφόσον απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

5. Τα δικαιώματά σας: Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής

Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες που έχουν δώσει τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω του https://www.setwood.gr τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, εφόσον έχουν διατηρηθεί, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@setwood.gr όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβετε αντίστοιχο ενημερωτικό email.

6. Ασφάλεια των δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα έναντι απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινοποίησης ή καταστροφής. Η Εταιρεία περιορίζει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στα άτομα εκείνα που έχουν θεμιτό λόγο να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την παροχή άρτιας υπηρεσίας προς εσάς

7. Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org αλλά και στον ιστότοπο του browser που χρησιμοποιείτε (π.χ. Chrome, Internet Explorer, Firefox)

8. Σύνδεσμοι (Links)

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ. που διατίθενται από τους ως άνω δικτυακούς τόπους. Δια την αποδοχή των παρόντων ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουν οι λοιποί χρήστες του ιστοτόπου.

Πολιτική COOKIES

Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.wands.gr και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ τις ρυθμίσεις cookies

 

 • Τι είναι τα cookies
 •  

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας ένας διαδικτυακός τόπος όταν τον επισκέπτεστε.

  Με τα cookies ο διαδικτυακός τόπος θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας, όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης. Έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρίζετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο ή πλοηγήστε στις σελίδες του.

  Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Επίσης μας επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

   

 • Ποια cookies χρησιμοποιεί η Wands
 •  

  Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε απολύτως απαραίτητα cookies, cookies ανάλυσης, cookies λειτουργικότητας και διαφημιστικά cookies. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι είτε δικά μας είτε τρίτων μερών.

  Χρησιμοποιούμε δυο κατηγορίες cookies:

  Session cookies (προσωρινά cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας.

  Persistent cookies (μόνιμα cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σας.

  Στον πίνακα διαχείρισης των ρυθμίσεων cookies θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ποια cookies είναι session cookies (προσωρινά) και ποια είναι persistent cookies (μόνιμα).

   

 • Απολύτως απαραίτητα cookies
 •  

  Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που κάνετε εσείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά, αλλά μετά, ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν.

   

 • Cookies ανάλυσης
 •  

  Τα cookies ανάλυσης μaς δίνουν τη δυνατότητα να μετράμε την επισκεψιμότητα και τις πηγές της στον διαδικτυακό τόπο μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Επίσης μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στον διαδικτυακό τόπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε στα cookies να είναι ενεργά, δεν θα ξέρετε πότε επισκεφτήκατε τον διαδικτυακό τόπο μας και δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιδόσεις του.

   

 • Cookies λειτουργικότητας
 •  

  Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά.

   

 • Διαφημιστικά cookies
 •  

  Τα διαφημιστικά cookies ορίζονται στον διαδικτυακό τόπο μας από τρίτες εταιρείες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας, ώστε εμείς να μπορούμε να σας δείξουμε σχετικές διαφημίσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα άμεσα, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του browser σας και της συσκευής με την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, οι διαφημίσεις που θα βλέπετε θα είναι λιγότερο στοχευμένες.

   

 • Cookies τρίτων μερών (third-party cookies)
 •  

  Ορισμένα τρίτα μέρη επίσης τοποθετούν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο.

  Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας.

  Μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

  Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες από τα cookies στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

  Ονομασία cookies Πάροχος cookies Σκοπός Αναλυτικές πληροφορίες
  Cookies που τα ονόματά τους ξεκινούν από _ut* και _ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _ga_exp,_gac_*. Google Analytics, Google AdWords, Google DoubleClick, Google Optimize Πρόκειται για web analytics cookies τα οποία παρέχει η Google Inc. Χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία για να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο μας. Επίσης τα cookies αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν επιθυμητή και προσωποποιημένη διαφημιστική εμπειρία στον κάθε χρήστη. Για να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει μέσω του δικτυακού τόπου μας, διαβάστε την πολιτική απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics και DoubleClick/AdWords.
  Εάν δεν θέλετε η Google να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το opt-out plugin. Λειτουργεί στους περισσότερους browser.
  act, c_user, datr, fr Facebook Το Facebook συλλέγει πληροφορίες για τον επισκέπτη για να προσφέρει προσωποποιημένη διαφήμιση και στατιστικά στοιχεία για τις ενέργειες του επισκέπτη στον δικτυακό τόπο. Ενημερωθείτε για την Πολιτική cookies του Facebook.
  Cookies που τα ονόματά τους ξεκινούν από _hj*. HotJar Με αυτά τα cookies η υπηρεσία HotJar συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον δικτυακό τόπο.
  Επίσης αποθηκεύει την κατάσταση προβολής κάποιων widget, όπως survey, στον κάθε επισκέπτη.
  Μάθετε πώς χρησιμοποιεί τα cookies η υπηρεσία HotJar.
  __utm*, dnt, guest_id, personalization_id,, external_referer, _gid, eu_cn, twitter_ads_id, mbox, netpu, ads_prefs, remember_checked_on Twitter Με αυτά τα cookies το Twitter συλλέγει στατιστικά στοιχεία απόδοσης και βελτιώνει το περιεχόμενο των διαφημίσεων που εμφανίζει στον επισκέπτη, σύμφωνα με το περιεχόμενο που φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει.
  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τα twitter widgets, όπως το κουμπί κοινοποίησης.
  Μάθετε πώς χρησιμοποιεί τα cookies το Twitter. Ενημερωθείτε για τους τρόπους που μπορείτε να ελέγξετε τη χρήσηαυτών των δεδομένων.
  Bcookie, bscookie, lidc, L1c, Bizo* LinkedIn Το LinkedIn χρησιμοποιεί cookies για να προβάλλει σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο εντός και εκτός του LinkedIn, και να συλλέγει στατιστικά στοιχεία για την απόδοση των διαφημίσεων.
  Επίσης, τα χρησιμοποιεί για τα LinkedIn widgets, όπως το κουμπί κοινοποίησης.
  Ενημερωθείτε για την πολιτική χρήσης cookiesτου LinkedIn.
  Εάν δεν επιθυμείτε να βλέπετε προσωποποιημένες διαφημίσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ τις ρυθμίσεις cookies

  Πώς μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

  Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

  Η παρούσα Πολιτική cookies συμπληρώνεται από την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας.

  Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική απορρήτου – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική απορρήτου – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «Α ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΕΕ» (εφεξής, Εταιρεία).

  Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ., που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.setwood.gr

  Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ Εσάς, του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου και της Εταιρείας, με αντικείμενο την από Εσάς χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Με την παρούσα συμφωνία η Εταιρεία παρέχει σε Εσάς μια μη αποκλειστική, προσωπική άδεια χρήσης, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους. Η χρήση από Εσάς του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας όλων των όρων της παρούσας συμφωνίας. Επίσης, με τη χρήση σας του Διαδικτυακού Τόπου δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις σας που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι αληθείς, και εγγυάστε την ακρίβειά τους.